Mawrisyen

(b)

Mauritian (person)

Etymology:

Mawris + -yen