ajabuyen

n oddball, weirdo, crank, strange person

Etymology: ajabu + -yen