denoto

(pn)

those (things), those ones

Etymology: den + oto