ex-

pfx ex-, extra-, out

Etymology: Am oko ex.

See also: exdunyayen, exfon, exkungan, exxaher, exergocu, exbao, exdexagi, exergogi, exhawa, exizin, exjeksi, expel, expesa, exporta, exidi, exnafas, exnasyonli