fori xaki

conj phrs as soon as (“immediately after”)

Etymology: fori, xa- + ki