interesne

(t)

adj/adv interesting

Etymology: interes + -ne