max nilte maxus

(jm)

phrs nobody else other than

Etymology: max, nil + te, maxus