memesim

(t)

sheepish; sheepishly

Etymology: meme + -sim