moydinli

(t)

adj/adv daily, everyday

Etymology: moy + din + -li