nenperfetoxey

(n)

(an) imperfection

Etymology: nen- + perfeto + -xey