nepotiismo

(n)

n nepotism

Etymology: nepoti + -ismo