no haji

(m)

no longer, not anymore

Etymology: no, haji