okoya

(n)

(sense of) sight, vision

Etymology: oko + -ya