sobayam

breakfast, have breakfast

Etymology: soba + yam