somnodom

(n)

n bedroom

Etymology: somno + -dom

Vocabulary Lists: kamera