somnone

(t)

adj/adv sleeping

Etymology: somno + -ne