ustayen

(b)

expert, master

Etymology:

usta + -yen