yuxi

game, match (game, sports); play

Etymology: Putunhwa (游戏 “yóuxì”), Niponsa (遊戯 “yugi”), Hangusa (유희 “yuhui”)

See also: yuxiyen, yuxitul, yuxifil, lexiyuxi, yuxikamer, yuxituldukan, yuxixey