buhar

vaporo; vaporkuiri

Etimologio: Arabisa (بُخَار “buhar”), Turkisa (buhar), Parsisa (بخار “bohar”)