yongudo

(t)

uzita; uzite

Etimologio: yongu + -do