kalamu

(n)

Étymologie : Hindisa (कलम “kalam”), Parsisa (قلم “kalam”), Arabisa (قلم “kalam”), Turkisa (kalem), Swahilisa (kalamu)