Palestin

(n)

n State of Palestine, Palestine

Etymology: Arabisa (فِلَسْطِين "filastin"), Multi basa (Palestina)

Vocabulary Lists: dexa