alimlogi

[Missing Translation]Etymology: alim + -logi

[Missing Translation]Vocabulary tags: eskolya