Gabon

[Missing Translation]Etymology: Fransesa (Gabon)

[Missing Translation]Vocabulary tags: dexa