totalya

(n)

[Missing Translation]Missing Dictionary Translation

[Missing Translation]Etymology: total + -ya