alimyen

[Missing Translation]Etymology: alim + -yen

[Missing Translation]Vocabulary tags: eskolya