canfen

(n)

ingrediente

Etimología: Putunhwa (成分 "chéngfèn"), Vyetnamsa (thành phần)