ganmoku

(n)

arbusto

Etimología: Putunhwa (灌木 “gwanmu”), Niponsa (灌木 “kanboku”), Hangusa (관목 “gwanmok”)

Listas de vocabulario: planta