yuxi

(el) juego, jugar

Etimología: Putunhwa (游戏 “yóuxì”), Niponsa (遊戯 “yugi”), Hangusa (유희 “yuhui”)

Véase también lexiyuxi, yuxidom, yuxifil, yuxitul, yuxituldukan, yuxixey, yuxiyen.