dahabu

(n)

[Missing Translation]Missing Dictionary Translation

[Missing Translation]Etymology: Arabisa (ذهب “dahab”), Swahilisa (dhahabu)

[Missing Translation]See also: dahabukolordo, dahabuli

[Missing Translation]Vocabulary tags: kimikali monlari