nilmaner

[Missing Translation]Etymology: nil + maner