teliya

[Missing Translation]Etymology: teli + -ya