-grafi

recording

Etymology: Am oko grafi.

See also: geografi, jiwagrafi, radyagrafi, teligrafi