Espani

n Spain

Etymology: Espanisa (España)

See also: Espanili, Espanisa, Espaniyen

Vocabulary tags: dexa