Mexiko

n Mexico

Etymology: Espanisa (Mexico)

See also: Mexikoli, Mexikoyen

Vocabulary tags: dexa