Mexiko

(n)

Mexico

Etymology: Espanisa (Mexico)

See also: Mexikoli, Mexikoyen

Vocabulary Lists: dexa