Namibi

n Namibia

Etymology: Englisa (Namibia)

See also: Namibili, Namibiyen

Vocabulary tags: dexa