Vyetnam

(n)

n Vietnam

Etymology: Vyetnamsa (Việt Nam)

See also: Vyetnamli, Vyetnamsa, Vyetnamyen

Vocabulary Lists: dexa