alimlogi

(n)

pedagogy

Etymology: alim + -logi

Vocabulary Lists: eskolya