bobo

(t)

dumb, dumbly, stupid, stupidly, fool

Etymology: Pilipinasa (bobo), Hangusa (바보 “babo”), Swahilisa (bubu), Indonesisa (bodoh)

See also: boboya, boboyen