dahabu

(n)

gold

Etymology: Arabisa (ذهب “dahab”), Swahilisa (dhahabu), Parsisa (ذهب “zahab”)

See also: dahabukolordo, dahabuli

Vocabulary Lists: kimikali monlari