dahabu

n gold

Etymology: Arabisa (ذهب “dahab”), Swahilisa (dhahabu)

See also: dahabukolordo, dahabuli

Vocabulary tags: kimikali monlari