enfasisdo

(t)

emphasized

Etymology:

enfasis + -do