estoka

stock, stockage, inventory

Etymology:

  • Englisa stock, stockage
  • Espanisa stock
  • Fransesa stock
  • Indonesisa stok
  • Hindisa स्टाक “stak”
  • Turkisa stok
  • Swahilisa stoa