ganzo

(n)

liver

Etymology: Putunhwa (肝脏 “gān​zàng”), Niponsa (肝臓 “kanzō”), Hangusa (간장 “ganjang”), Vyetnamsa (gan)

See also: ganzoitis

Vocabulary Lists: jismulogi