geo

(n)

land, ground

Etymology: Englisa (geology), Doycisa, Fransesa, Espanisa, Rusisa, Indonesisa, Pilipinasa

See also: baxgeoli, daygeo, geografi, geologi, geomon, geotreme, grasgeo, nongyogeo, pangugeo, pergeo, suhegeo