jui

n attention, acknowledge; v.ambi.a pay attention (to)

Etymology: Putunhwa (注意 “zhùyì”), Hangusa (주의 “juui”), Niponsa (注意 “chūi”), Vyetnamsa (chú ý)

See also: juitim, juigi, posjui, xorjui, juilaye, xorjuiible