kosa

cause

Etymology: Englisa (cause), Fransesa (cause), Espanisa (causa)

See also: fe kosa fe, fe kosa ki, kosamon, kos