kosa

n/v.tr cause

Etymology: Englisa (cause), Fransesa (cause), Espanisa (causa)

See also: fe kosa ki, kosamon, fe kosa fe, kos