minus

(p)

prep minus, except (for), excluding, other than

Etymology: Englisa (minus), Fransesa (moins), Doycisa (minus), Rusisa (минус “minus”), Espanisa (menos), Niponsa (マイナス “mainasu”), Hangusa (마이너스 “maineoseu”)

See also: minus eger, minusxey, minusgi, fe minusya, minusli