rukeostoyen

(n)

vertebrate

Etymology: ruke + osto + -yen

Vocabulary Lists: hewan