Karnatakayen

(n)

karnatakano, kanaro, karnato, kannado

Etimologio: Karnataka + -yen