daypanda

(n)

pando, granda pando

Sinonimo: panda

Etimologio: day- + panda